Dijsselbloem staat in z’n hemd bij naheffing

Minister Dijsselbloem (Financiën) blijkt geen enkel juridisch argument te hebben om tegen te houden dat De Telegraaf inzage krijgt in correspondentie met de Europese Commissie over een naheffing van 643 miljoen euro. Dat is te lezen in een nieuw besluit van de Commissie in de zaak, die deze krant naar de rechter in Luxemburg bracht.

Drie dagen na de herverkiezing van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep ging er vanuit zijn departement een bericht met een opmerkelijke inhoud naar de Europese Commissie. De strekking: bij de behandeling van het bezwaar van De Telegraaf over het achterhouden van documenten over de naheffing moest Brussel maar een ’eigen afweging’ maken.

Met die brief van 16 juli hees het team van Dijsselbloem de witte vlag: de Commissie maakte woensdag na een maandenlange procedure alsnog de documenten openbaar van correspondentie tussen Den Haag en het hoofdkwartier van de Europese Unie over de rekening van 643 miljoen euro die Nederland kreeg nadat het nationaal inkomen was bijgesteld. Dat steeg, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek verfijndere methoden gebruikt om de omvang van de economie vast te stellen. Zo komt sinds kort de belastingaangifte van elk bedrijf binnen bij het CBS en is er ook meer zicht op de omzet van zzp’ers.

De overgave van Nederland daags na de herbenoeming is opvallend omdat deze helemaal niet gevraagd werd door de Europese Commissie. Die had slechts aangegeven dat wanneer er bezwaren waren tegen openbaarmaking van de documenten aan deze krant, daarvoor wel een wettelijke onderbouwing moest worden gegeven.

Die was er kennelijk niet, ondanks alle grote woorden van Dijsselbloem en zijn collega Koenders (Buitenlandse Zaken) dat openbaarmaking van de correspondentie zo ongeveer de bijl aan de wortel van de diplomatie zou zetten. Die is immers gebaat bij stilte. Daarom mocht ook de Tweede Kamer deze niet inzien, ook al hebben Kamerleden recht op meer overheidsinformatie dan burgers en media.

De Europese Commissie weigerde daarom in december de stukken vrij te geven aan deze krant. Maar nadat de Nederlandse euro’s waren bijgeschreven in het kasboek in het Brusselse Berlaymontgebouw, liggen de zaken anders. Daarom zijn de mails alsnog vrijgegeven.

Lees verder op de Telegraaf >>>

Naheffing-gate: Brussel zet kabinet in zijn hemd

Het kabinet wordt bij de zogeheten naheffing-gate in zijn hemd gezet door Brussel. De Europese Commissie vraagt Den Haag om meer openheid te betrachten en alsnog toestemming te geven om documenten over de veelbesproken EU-heffing van 642 miljoen euro vrij te geven.

De verrassende wending komt nadat De Telegraaf een juridische procedure tegen de commissie was gestart bij het gerecht in Luxemburg om openbaarmaking af te dwingen. Het betreft correspondentie uit 2014 tussen Nederlandse en Brusselse functionarissen over de torenhoge naheffing. De ministers Dijsselbloem (Financiën) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben steeds beweerd dat juist Brussel vrijgave van de stukken blokkeerde.

Dat blijkt andermaal kul. In een brief van 19 juni jongstleden aan het Europese Gerecht schrijft de commissie dat zij „de Nederlandse overheid (heeft) verzocht of zij haar bezwaar handhaaft”. De reden voor dit nieuwe verzoek is volgens Brussel dat de Nederlandse overheid onlangs een reeks documenten heeft vrijgegeven inzake de naheffing.

Dat betrof interdepartementale correspondentie die het ministerie van Financiën na een half jaar tijdrekken schoorvoetend openbaar maakte, eveneens na een bezwaarprocedure van De Telegraaf. Veel andere stukken blijven nog steeds onder de pet.

De naheffing deed in oktober 2014 veel stof opwaaien. Dijsselbloem zei overvallen te zijn door het torenhoge bedrag en verkondigde niet zo maar te zullen betalen. Toch betaalde hij snel. Uit tot nu toe vrijgegeven correspondentie blijkt dat Nederland ogenschijnlijk geen pogingen heeft ondernomen om de naheffing te betwisten en dat Dijsselbloem zijn verbazing veinsde.

Lees het hele artikel in de Telegraaf >>>

En ja hoor! Daar is tie dan. Naheffing nummer 3!

Nederland mag opnieuw de knip trekken voor Brussel. Minister Dijsselbloem (Financiën) kondigt vandaag aan dat hij rekent op een nieuwe Europese naheffing van 200 miljoen euro.

Het is de derde naheffing op rij. Afgelopen najaar werd duidelijk dat Nederland netto 642 miljoen extra aan Brussel ging betalen, nadat de omvang van de economie sinds 1995 opnieuw was berekend en groter bleek dan gedacht.

In het voorjaar werd duidelijk dat de economie ook in 2011 en 2012 groter was en er bruto 200 miljoen euro extra aan de EU overgemaakt moest worden.

Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt dat de economie in 2013 en 2014 maar liefst drie procent groter was dan eerder berekend. Daarom verwacht Dijsselbloem opnieuw 200 miljoen euro extra te moeten afdragen aan Brussel.

Het is moeilijk te zeggen of de naheffingen terecht zijn. De precieze berekeningen blijven mistig, evenals informatie over hoe de andere Europese landen hun economische cijfers berekenen. En hoe die zich verhouden tot de gegevens die het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan Brussel heeft verstrekt.

Meerdere verzoeken van De Telegraaf om openheid aan het adres van Financiën zijn afgewezen. Deze krant is naar de Europese rechter gestapt om alsnog openheid af te dwingen.

Bron: De Telegraaf

Kamer: transparantie over Brusselse naheffingen bedroevend

Op 26 mei debatteerde de Kamer over de naheffing van 1,1 miljard euro uit Brussel. Minister-president Rutte zwijgt in alle talen, Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt om opheldering. ‘De Kamer moet de naheffing gewoon kunnen controleren.’ Vandaag stemt de Kamer over een nieuwe motie. Wat zijn de feiten?

Het gedoe rondom de naheffingen die Brussel heeft opgelegd aan Nederland sleept zich voort. Morgen wordt er een nieuwe motie in stemming gebracht, waarin de regering wordt verzocht klare wijn te schenken over hoe het nu precies zit met deze naheffingen.

Voor wie het niet meer weet: De Nederlandse regering werd eind vorig jaar onaangenaam ‘verrast’ door een naheffing van ruim een miljard euro bruto. De verrassing betrof niet eens zozeer de naheffing zelf, als wel de hoogte ervan. CDA Kamerlid Pieter Omtzigt stelde vervolgens kritische vragen over die hoge naheffing aan minister Dijsselbloem. Mede naar aanleiding van een eveneens uiterst kritisch rapport van de Europese Rekenkamer over de kwaliteit van de aangeleverde data aan Eurostat, het statistisch bureau van de EU dat verantwoordelijk is voor de berekening van naheffingen.

Inmiddels is gebleken dat Nederland die naheffing heeft betaald, als enige EU-land – ook Groot-Brittannië, België, Italië en enkele andere landen kregen een naheffing. Bovendien blijkt die 1,1 miljard nog niet het totaal te zijn. Recent werd duidelijk dat Nederland opnieuw een naheffing voor de kiezen krijgt. Dit keer zou het gaan om een slordige 200 miljoen euro éénmalig, plus een structurele verhoging van de contributie met dertig miljoen euro per jaar. Het betrof hier de periode 2011 en 2012. De berekeningen voor 2013 en 2014 zijn nog niet bekend, maar niet uitgesloten kan worden dat ook voor die jaren een forse naheffing zal volgen.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow The Money >>>

De ondoorzichtige EU besluitvorming

Er zijn mensen die de EU een democratische bestuursvorm vinden. Vermoedelijk omdat er een orgaan is dat parlement heet. Als je een parlement hebt met gekozen volksvertegenwoordigers, dan ben je democratisch, blijkbaar.

De Volkskammer in de DDR was ook door het volk gekozen, maar alleen diehards menen nog dat de DDR een (volks)democratie was. Dus het bestaan van het Europees Parlement zegt niet zoveel over het democratisch gehalte. Zou een zich zelf respecterend parlement, het hoogste orgaan in een bestuursvorm, accepteren dat het moet vergaderen op een plaats welke 90% van de bevolking niet wil?

Wat democratie is, kan je wel formeel benoemen, het bestaat echter uit een aantal onderdelen, die deels onweegbaar zijn. Respect voor de mening van de minderheid, dialoog met elkaar is een element. Dialoog is natuurlijk belangrijk, maar hoe moet dat als we elkaars taal niet voldoende beheersen? Dan valt al een vereist element voor democratische besluitvorming weg. Alleen daarom al kan de EU niet werkelijk democratisch zijn. En bedenk dat alleen beter opgeleiden meer dan één taal spreken, dus de dialoog is beperkt tot een select gezelschap, ver van de gewone man.

Ook het vermogen om eenmaal vastgestelde regels te veranderen is een vereiste voor democratie. Ziet iemand het haalbaar om de zomertijd weer af te schaffen? Dat is zo ingewikkeld, daar zakt je bij het idee alleen al de moed je in de schoenen om eraan te beginnen. Krijg maar eens voldoende lidstaten zover om het in Brussel te agenderen. Door het onvermogen regels te veranderen, ontwikkelt de EU zich tot een verstarde organisatie, onmachtig om op nieuwe ontwikkelingen flexibel en toegerust in te spelen. Zie de Euro of de migratieproblematiek.

Ook controleerbare besluitvorming en verantwoording afleggen over genomen besluiten maken deel uit van de democratische bestuursvorm. Mensen die zich zelf fatsoenlijk vinden hanteren het begrip “good governance”. Een beetje mode begrip, maar net als zij vind ik dat de overheid verantwoord moet besturen en controleerbaar moet zijn. Mogen we dat dan ook verwachten van de EU?

Ja, we mogen dat verwachten. Maar levert de EU? Nee, en de EU kan ook niet leveren want het is een hybride model. Aan de ene kant is er een zekere controle door het EP, maar aan de andere kant is er de besluitvorming door de regeringsleiders of de ministers. En daar zit een groot probleem. Want de besluitvorming van de ministers gebeurt in feite door diplomaten. En waar diplomaten in het spel zijn heerst schimmigheid. Diplomaten leven bij het idee dat je hoe dan ook voort moet met elkaar, ze gaan ruzie uit de weg, liever maken ze vage teksten om te verhullen dat ze er niet uit komen. Van vergaderingen worden geen verslagen gemaakt, alleen besluiten worden geformaliseerd, multi interpretabele besluiten vaak, om de kool en de geit te sparen en gezichtsverlies te voorkomen. Hoe die besluiten tot stand komen, wat voor koehandel er plaats vond of welke oneigenlijke belangen meespeelden, het blijft geheim.

Door dit element van semi-diplomatieke besluitvorming is de EU voor de meesten van ons zo ongrijpbaar. Wij zijn voor het bestuur gewend aan een belangenstrijd tussen politieke opvattingen en we verwachten dat de actoren duidelijk strijden voor hun opvattingen. Maar in het internationale spelen eerder landsbelangen die men verhult, politieke verschillen verdwijnen in het diplomatieke rookgordijn. We kunnen niet meer duiden, daar zit de pijn.
Wat er gebeurt met de naheffing is een treffend voorbeeld.

Er zijn regels (vage dus) om het bruto binnenlands product te berekenen. Sinds kort vallen daar ook onder de omzet in de criminaliteit. Op zich goed want zo wordt de zwarte economie meegerekend. Zie Italië, waar de zwarte economie volgens sommigen 25% van het bnp uitmaakt. De nationale bureaus voor statistiek moeten de berekeningen maken. Maar Frankrijk bijvoorbeeld schijn t te weigeren de opbrengsten uit drugshandel of prostitutie mee te rekenen. Er moeten dus eenduidige regels bestaan die ook eenduidig door de CBS’en van de lidstaten wordt uitgevoerd. Het is duidelijk dat onwillige landen een grote speelruimte hebben, om te beginnen met de kwaliteit van hun CBS en het verzamelen van de cijfers. Het controleren of de lidstaten zich aan de regels houden is werk voor diplomaten, maar als de regels vaag zijn en diplomaten niet willen scherpslijpen, komt er van die controle dus niet veel terecht. Zie hier waarom Dijsselbloem de briefwisseling met de Commissie wegert te openbaren.

Maar ja, als burger van Nederland, of de EU zo u wilt, wil je wel controle hebben op de rechtmatigheid van de rekeningen die je krijgt. En als je die niet kan controleren, schort het aan democratisch gehalte.

Wat de Tweede Kamer moet doen, is volstrekte duidelijkheid eisen en als die niet komt, niet akkoord gaan met de betaling. Of in dit geval, nu Dijsselbloem de kamer voor een fait accompli heeft gesteld, een motie van wantrouwen indienen, en aannemen.

Maar ja, dan krijg je de EU zompigheid weer, we mogen geen ruzie maken. Dat is trouwens ook een verschil met echte democratie, op het scherp van de snede discussiëren, zakelijk en hard. Maar in de EU moeten we vriendjes blijven dus daar blijft alles verhullend. Geen wonder dat er nu een Burgercomité is om de democratie te herwinnen.

Willem Ruitenberg

NL krijgt vanaf nu ELK JAAR naheffing van minstens €600 miljoen

Er zit een raar dingetje in die begroting van de Europese comissie (EC). Niet alleen worden brave landen (als het onze) op de ene na de andere naheffing getrakteerd, de gebudgetteerde uitgaven zijn ineens veel hoger dan de werkelijke inkomsten. Zo bouwt de EU elk jaar een schuld op van een miljard of tien. Dat geld wordt in de markt geleend en hoofdelijk omgeslagen, een ‘eurobond’ dus. Maar dat wilden we toch niet?

Eurobonds? Wat is dat nu weer, eens soort Tinder voor Erasmus-studenten? Nee, Guy Verhofstadt legt het hier allemaal uit.

Het aller- aller – allerbelangrijkste wat Europa te doen staat is het kalmeren van de financiële markten. En als Duitsland en Griekenland samen een gemeenschappelijke obligatie uitgeven, dan is de rente daarop lager dan die op een Duitse, bezweert onze Belgische vriend. Daar valt wat op een af te dingen. Maar eurobond staat tot Griekenland plus Duitsland als Nederlandse staatsschuld staat tot Limburg plus Randstad. De zwakkere broeders worden door de sterkere geholpen, zo doe je dat in een land.

Het voordeel van eurobonds ten opzichte van de huidige methode zit hem ook in de flexibiliteit. Nu moet de EC bedelen om geld (of landen op een naheffing trakteren). Met eurobonds kan de EC een staatsschuld opbouwen namens Brussel. Dat gaat een stuk sneller dan instemming vragen van alle Europese parlementen als er ergens weer een brand moet worden geblust.

Alleen willen de meeste Europeanen dit niet. De oproep van Verhofstadt is in het luchtledige opgegaan, vooral omdat het Duitse Constitutionele Hof heeft bepaald dat eurobonds illegaal zijn. Omdat het sterke land voor het falen van het zwakke opdraait, neemt de eerste de schulden van de laatste over. Dat is expliciet verboden volgens artikel 125 van het verdrag van Lissabon (die afgewezen grondwet, weet u nog).

Daarom probeert de EC, eerst onder Barroso en nu onder Juncker, om dit verdrag aan te laten passen. Het is opvallend hoe weinig aandacht en commentaar deze move krijgt: de uitvoerende macht wil binnen de eigen regeerperiode, zonder inmenging van de volksvertegenwoordiging, de grondwet veranderen. Het lijkt erop dat dit niet is gelukt. Hoe kunnen we die eurobonds dan rond krijgen?

Lees dit artikel van Arno Wellens verder op 925 >>>

EU Naheffing, Bonus EU Naheffing en Extra EU Naheffing 2014

Tegen het aanhoudende verontwaardigde geloei van het #PGBAlarm komt de Haagse schoolklas bijeen voor het Verantwoordingsdebat der Rijksfinanciën: de afrekening voor de uitwerking van de Prinsjesdagplannen. Bijltjesdag dus. Er zijn 24 vuistdikke dossiers gedropt, maar het gaat vandaag maar om 2 peperdure woorden: Europese Naheffing. Hoe zat het ook weer? Eerst werden de Bruto Binnenlands Producten (BBP) van Europese lidstaten op een andere manier berekend dan voorheen. Oeps. Foutje in het voordeel van Juncker: Nederland moet ineens 642 miljoen euro naheffing aan Brussel betalen.

Lees verder op GeenStijl >>>

Het mag wat kosten om voorzitter van de Eurogroep te blijven

Als enige heeft Nederland als Europa’s braafste jongetje van de klas zijn naheffing al betaald aan Brussel.

Andere landen die vorig jaar extra zijn aangeslagen door de Europese Commissie (Bulgarije, Frankrijk, Italië, Cyprus, Malta, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk) moeten allemaal nog over de brug komen met een extra zak geld. Zij hebben de tijd gekregen tot 1 september. Als enige besloot minister Dijsselbloem (Financiën) vorig jaar al de portemonnee te trekken en meteen te betalen omdat dit boekhoudkundig beter uit zou komen.

Nederland maakte toen in één klap een brutobedrag van 1,1 miljard euro over. Via teruggaven komt de naheffing uiteindelijk uit op 642 miljoen euro.

CDA-Kamerlid Omtzigt vindt het oerstom dat het kabinet al braaf betaald heeft, terwijl andere landen nog de gelegenheid te baat nemen om te onderhandelen over de naheffing. Bovendien vindt hij dat hij de berekeningen onvoldoende kan controleren omdat het kabinet het diplomatieke verkeer met de Europese Commissie geheim houdt.

„We mogen niks weten over de onderhandelingen. Ook vertrouwelijk wil het kabinet de Kamer niet informeren. Zo kunnen wij onze controletaak niet uitvoeren”, stelt Omtzigt. Om deze correspondentie openbaar te krijgen is De Telegraaf een procedure gestart.

Ondertussen zitten er nog meerdere nieuwe naheffingen aan te komen voor Nederland.

Lees verder op De Telegraaf >>>