Oekraïnereferendum

Referendum EU associatieverdrag Oekraïne

Informatie over het EU-associatieverdrag met Oekraïne en het referendum

Hieronder vindt u pagina’s met informatie over diverse aspecten van het referendum, de inhoud van het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne heeft gesloten en de toestand van het land.

CampagnepuntenArtikelenInterviewserie


Hoera! We krijgen een referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Op 6 april 2016. Met 427.393 handtekeningen hebben burgers zelf voor het eerst in onze geschiedenis de organisatie van een landelijke referendum in Nederland voor elkaar gekregen. Minimaal vier miljoen mensen moeten naar de stembus om de minimale opkomst van 30% te halen. Ga dus allemaal stemmen!

De vraag zal luiden:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Als eerste initiatiefnemers van dit referendum zal het u niet verbazen dat wij een 100% NEE-campagne voeren tegen de goedkeuring van dit associatieverdrag. Lees er alles over hieronder.


Waarom zijn wij tegen dit associatieverdrag?

In juni jl. is door de Eerste Kamer een Europees associatie-verdrag met Oekraïne goedgekeurd. Zoals duidelijk uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt, hoopt de EU met dit associatieverdrag Oekraïne (en trouwens ook Georgië en Moldavië) geleidelijk in de EU te integreren. Deze landen moeten zelfs EU-wetgeving gaan overnemen. Dit verdrag is dus duidelijk een opstapje naar volledig EU-lidmaatschap, ook al zullen onze regering en de EU dit natuurlijk ontkennen. Voor Kroatië, dat in 2001 een associatieverdrag kreeg en sinds 2013 lid is van de EU bleek dit in het verleden al het geval geweest te zijn.

Dit associatieverdrag is bovendien dé aanleiding geweest voor de huidige burgeroorlog in Oekraïne. De voormalige regering Janoekovitsj wilde dit verdrag in 2013 niet ondertekenen. Een deel van de Oekraïense bevolking kwam toen in opstand, ondertussen op onverantwoorde wijze opgehitst op het Maidan (plein in het centrum van Kiev) door europarlementariërs als Guy Verhofstadt en Hans van Baalen en Tweede Kamerlid voor de PvdA Jacques Monasch, die zo hielpen de lont in het kruitvat te steken. Er vond een staatsgreep plaats met steun van de VS en EU, en een burgeroorlog ontbrandde.

De schulden voor de Eurozone blijven zich opstapelen. Ook na de inlijving van landen zoals Bulgarije en Roemenië blijft de EU officieel aansturen op verdere uitbreiding van haar grondgebied met nieuwe landen, om daar wederom tientallen miljarden in te pompen. Ze rukt bewust steeds verder op naar het oosten (uit geopolitieke overwegingen) wat tot allerlei ongewenste spanningen met Rusland heeft geleid. Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, dat in oorlog is en failliet, is niet alleen onverantwoord, maar ook provocatief en een bedreiging voor de welvaart en welzijn van ons én van de Oekraïners.

Wij willen met een referendum over dit associatieverdrag met Oekraïne een luid en duidelijk ‘Nee!’ laten horen naar de EU. En de Nederlandse politici dwingen om het debat hierover in ons land met zijn burgers te voeren in plaats van alleen met elkaar.

Daarnaast is het referendum een goede aanleiding om de inhoud van dit associatieverdrag en het werkelijke effect ervan eens kritisch tegen het licht te houden. Worden de Oekraïense burgers er beter van? Of vooral politici en oligarchen? Deze video is in dat kader een absolute MUST SEE!


Boekje ‘Daarom Nee’

De belangrijkste 10 argumenten in het kort staan hieronder. Voor wie meer wil weten: een klein boekje van 30 pagina’s met uitwerkingen en onderbouwing van al onze argumenten tegen het associatieverdrag is te downloaden in A4-formaat (pdf) of GRATIS te bestellen.


De belangrijkste argumenten om tegen het associatieverdrag te zijn

1
Het associatieverdrag is absoluut geen vrijhandelsverdrag maar een integratieverdrag, een opmaat en voorportaal naar EU-lidmaatschap van Oekraïne, een door en door corrupt land in (burger)oorlog. In het verdrag wordt op p.3 letterlijk gesproken over: ‘de politieke associatie en de economische integratie van Oekraïne in de Europese Unie’.

2
Wat de handel betreft, de Oekraïense economie is kleiner dan die van Noord-Holland (!), krimpt verder door oorlog en corruptie en slechts 0,2% (!) van onze export gaat naar Oekraïne. Dit is een fractie van onze handel met Rusland. Door de redeloze confrontatie tussen EU, VS en Rusland verslechtert onze relatie met Rusland al jaren. Die wordt nog slechter door dit associatieverdrag. Ook vanuit economisch oogpunt is dit verdrag daarom een bijzonder slechte deal voor ons. Bovendien, Oekraïense corruptie zal vanwege dit verdrag ons land binnensijpelen en zo onze politiek en welvaart (verder) aantasten.

3
De EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt. Barroso (voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Van Rompuy (voormalig voorzitter van de Europese Raad) en Porshenko (president van Oekraïne) hebben allemaal de hoop en verwachting uitgesproken voor een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne. Lidmaatschap is dus wel degelijk het doel, al ontkent men dat nog zo hard.

4
Het associatieverdrag verschaft Oekraïne het recht op financiële steun door de EU, p. 259, artikel 453: ‘Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering.’ De les van Griekenland moet zijn dat dit betekent dat die steun er ook komt, en ons land over de besteding van ons geld daar niets te zeggen zal hebben.

5
Dit associatieverdrag geeft Oekraïne, een land in (burger)oorlog, militaire bijstand en steun, artikel 10, p.11: ‘De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak’. Daarmee raken we zonder dat hier enig Nederlands belang bij gediend is verder betrokken in een groot geopolitiek conflict.

6
Het associatieverdrag maakt visumvrij reizen mogelijk, ook dus voor criminelen die onze winkels en musea komen beroven, p.15, artikel 19: ‘De partijen blijven geleidelijk evolueren in de richting van een op termijn visumvrije regeling‘.

7
Dit associatieverdrag is aanleiding geweest voor een burgeroorlog in Oekraïne, en nu gaat de EU het land ook nog eens koloniseren. Met dit verdrag dwingt de EU Oekraïne haar wetgeving continu aan te passen aan (wijzigingen in) Europese wetgeving zonder daar zelf, als niet-lid, ook maar enige invloed op te kunnen uitoefenen.

8
De uitbreiding van de EU-invloed en macht in Oekraïne door dit associatieverdrag leidt vanzelf tot het optuigen van allerlei nieuwe commissies en overlegorganen waardoor de macht en invloed van EU-ambtenaren en –politici verder toeneemt. De invloed van Nederland op de geopolitiek van de EU neemt door dit soort uitbreidingen van de EU-macht verder af, en de vorming van een EU-superstaat wordt steeds meer een voldongen feit.

9
Het associatieverdrag maakt ook heel duidelijk over hoeveel ‘exclusieve bevoegdheden’ de EU al beschikt, en die daarmee aan de lidstaten zijn ontnomen. Tegelijk toont het verdrag aan hoe beperkt en onduidelijk de ‘exclusieve bevoegdheden’ van de lidstaten nog zijn. Door deze principes in deze verdragstekst opnieuw te bekrachtigen versterken onze politici dus opnieuw de macht van de EU en ondermijnen ze hun eigen macht, en dus de macht van de Nederlanders om politieke invloed uit te oefenen.

10
We hebben via de EU en het IMF al meer dan 30 miljard euro in Oekraïne gepompt. Genoeg is genoeg. Europese ‘goede bedoelingen’ hebben al tot een ongekende crisis geleid in landen als Libië, Irak, Syrië. De ‘hulp’ die we via dit verdrag aan Oekraïne gaan geven zal ook in dit land alleen maar voor meer ellende en verdeeldheid zorgen. Dit verdrag is niet alleen heel slecht voor Nederland in het algemeen en onze democratie, veiligheid en welvaart in het bijzonder, maar ook voor Oekraïne zelf dat met dit verdrag een de facto EU-modelkolonie wordt, onderworpen aan EU-wetgeving zonder daar zelf ook maar enige invloed op te kunnen uitoefenen.

Kortom, STEM TEGEN op 6 april!

We zijn dus tegen, maar waar zijn we vóór?

Zijn wij tegen een beter leven voor mensen in Oekraïne? Zeker niet! Wij zijn niet tegen hulp, niet tegen samenwerking. Maar zonder verplichtingen op politiek, financieel en militair gebied. Het verlangen van burgers in Oekraïne naar democratie, vrijheid en welvaart is gerechtvaardigd, maar het land is erg verdeeld, en de oligarchen delen de lakens uit. Wij zijn voor een duurzame economische en democratische ontwikkeling in Oekraïne en dat kan alleen geleidelijk gaan doordat Oekraïners er zelf vorm aan geven. Stapje voor stapje. Deze ontwikkeling wordt niet gediend met een verdrag dat is gedicteerd door multinationals en geopolitieke belangen. Een verdrag waarmee Oekraïne de facto onder curatele komt te staan en die de democratische invloed van burgers door de verplichte invoering van wetgeving nagenoeg reduceert tot nul.

Méér democratie voor burgers, hier én in Oekraïne.


Informatie over het associatieverdrag met Oekraïne

Data m.b.t. tot het EU associatieverdrag met Oekraïne (ondertekeningen, ratificering, inwerkingtreding)

Memorie van toelichting (uitleg van het wetsvoorstel) bij het EU associatieverdrag met Oekraïne

Volledige tekst van het EU associatieverdrag met Oekraïne (Nederlands) zonder bijlagen

Volledige tekst (pdf) van het EU associatieverdrag met Oekraïne in het Engels met de bijlagen

Advies van de Raad van State over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Verslag van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken over EU associatieverdrag met Oekraïne

Nota n.a.v. verslag van de vast Commissie voor Buitenlandse Zaken over EU associatieverdrag met Oekraïne

Debat Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 1

Debat Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 2

Stemming Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Debat Eerste Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 1

Debat Eerste Kamerover het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 2

Overzicht van alle Kamerstukken en Handelingen over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Kamervragen + antwoorden over inwerkingtreding van EU associatieverdrag met Oekraïne i.v.m. referendum