Europarlementsleden vrezen oordeel over CETA door Europees Hof

De vraag die de Europese afgevaardigden op 23 november moesten beantwoorden, was heel simpel: wilt u, ja of neen, het oordeel vragen van het Hof van Justitie over de speciale rechtbanken opgenomen in het CETA? Het antwoord van de meerderheid van socialisten, conservatieven, liberalen en christendemocraten op die vraag was al even duidelijk: neen.

Zoals medeplichtigen de dief helpen om de politie te snel af te zijn, zo weigerden 419 Europarlementsleden het CETA-verdrag voor te leggen aan het Europees Hof van Justitie. Hun angst voor dit Hof – dat nochtans sterk liberaal denkt – toont aan dat dit Verdrag wel eens echt onwettig kan zijn. Vooral de speciale rechtbanken voor de multinationals lijken niet te verzoenen met een democratische orde.

WAT STEMDEN NEDERLANDSE EUROPARLEMENTARIËRS?

23 november 2016 | Wilt u, ja of neen, het oordeel vragen van het Hof van Justitie over de speciale rechtbanken opgenomen in het CETA?

VVD
Hans van Baalen X @hansvanbaalen
Jan Huitema X @jhuitema
Cora van Nieuwenhuizen X @cvannieuwenhuizen
D66
Gerben Jan Gerbrandy X @gerbrandy
Matthijs van Miltenburg X @matthijsvmilt
Marietje Schaake X @marietjeschaake
Sophie In ’t Veld X @sophieintveld
CDA
Wim van de Camp X @wimvandecamp
Esther de Lange X @esther_de_lange
Jeroen Lenaers X @jeroen_lenaers
Lambert van Nistelrooij X
Annie Schreijer X @annieschreijer
SGP
Bas Belder

X @basbeldermep
PVDA
Agnes Jongerius V @a_jongerius
Kati Piri V @katipiri
Paul Tang V @paultang
PVV
Marcel de Graaff V @mjrldegraaff
Vicky Maeijer O @vickymaeijer
Olaf Stuger V @olafstuger
Auke Zijlstra V @zijlstra_auke
SP
Dennis de Jong V @ddjong
Anne-Marie Mineur V @annemariemineur
GROENLINKS
Bas Eickhout V @baseickhout
Judith Sargentini V @judithineuropa
PARTIJ VOOR DE DIEREN
Anja Hazekamp V @anjahazekamp
CHRISTENUNIE
Peter van Dalen V @petervdalen

X = tegen
V = voor
O = niet gestemd

Die schrik voor het Hof van Justitie is niet alleen een teken aan de wand voor het mogelijk onwettig karakter van het verdrag. De Europarlementsleden willen de goedkeuring van het Verdrag versnellen in de hoop te veel protest te vermijden. Alle peilingen wijzen uit dat meer en meer Europese burgers niet willen weten van dit soort verdragen. In Wallonië en Brussel scheelde het geen haar of de mobilisatie van een heleboel verenigingen was erin geslaagd de ondertekening van het verdrag te verhinderen. Een verdere verbreding van het protest doorheen Europa zou een drama zijn voor de verdedigers van het verdrag.

Voor die CETA-aanhangers komt het er dus op aan het Verdrag zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk debat goedgekeurd te krijgen.

Het Europees-Canadese Verdrag CETA werd op 21 november officieel bezorgd aan het Europees Parlement. Normaal heeft dat dan zes maanden de tijd om het te analyseren, bediscussiëren en vervolgens goed te keuren of te verwerpen. Onder druk van de Europese Commissie en van de Europese Raad was die termijn al ingekort tot drie maanden. Dat is de streefdatum om het verdrag voorlopig in werking te laten treden. Zelfs al is dat verdrag mogelijk onwettig en in ieder geval schadelijk. Maar in de achterkamers van het Parlement probeerde de grote coalitie nog veel verder te gaan. Ze wilde het verdrag reeds goedkeuren in december. Dat wil zeggen zonder debat in de commissies en zonder hoorzittingen met experten. De mening van commissies die te kritisch staan tegenover het verdrag werd verboden. Of hoe van het Europees Parlement helemaal een doofpot te maken.

Lees verder

Van uw belastingcentjes: een druivenschilmachine in de kantine van het europarlement

Wij vragen u: wie eten er druiven zonder velletjes? Wie?

Brusselse politici en ambtenaren wensen geen velletjes. Dat is bah. En de EU-politici en ambtenaren zijn blijkbaar ook nog te lui om zelf hun druiven te pellen, die willen ze het liefst gepeld en al op porseleinen servies met gouden EU-vlaggen geserveerd krijgen… Als deze twee voorbeelden niet illustreren dat de kloof tussen belastingverspillers en belastingbetalers echt gekmakende proporties heeft aangenomen, dan weten wij het ook niet meer.

Het personeel van de met ruim drie miljoen subsidie gefinancierde kantine wil uiteraard ook geen druiven pellen. Dat is slavenarbeid. Dus ambtenaren hebben hun oog laten vallen op een dure machine. Want een druiven met een velletjes: het zou verboden moeten worden! Net als rechte bananen, rare komkommers en kleine aardbeien (terwijl iedereen weet dat die juist het lekkerst zijn). Hebben die mensen geen ‘echte’ problemen aan hun hoofd?

Lees het artikel op de Daily Express >>>

Paniek in de tent bij Europees Parlement deze week

Het Europees Parlement (EP) heeft een bijzondere vergaderweek in Straatsburg achter de rug. Zo werd tijdens de openingssessie op maandag besloten het debat over rechten van aandeelhouders te verplaatsen naar de plenaire vergadering van juli. Dit was een verzoek van de S&D-fractie en heeft onder andere te maken met de verdeeldheid over de herziening van het bonusbeleid voor bestuurders. Volgens de ontwerpresolutie moet het bonusbeleid om de drie jaar worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, maar de EVP, ECR en ALDE willen dat dit onderdeel minder strikt wordt voorgeschreven. Het EP wil de komende maand gebruiken om hierover een compromis te bereiken.

Vervolgens stond woensdagochtend het parlement op zijn kop toen verschillende Europarlementariërs forse kritiek uitten op het uitstellen van de stemming over de ontwerpresolutie TTIP. Voorzitter Schulz werd verweten ondemocratisch te hebben gehandeld door dinsdag de stemming (gepland voor woensdag na het debat) uit te stellen in de wetenschap dat de S&D geen meerderheid had voor het uitsluiten van ISDS in TTIP. Ook werd er gewezen op eventuele verdeeldheid binnen de fractie over dit standpunt. Vervolgens brak er een discussie los over het wel of niet voeren van een debat, waarbij de voorzitter van de EVDD het debat op de agenda wilde houden en de voorzitters van de ECR en Groenen pleitten voor uitstel. Uiteindelijk waren 183 Europarlementariërs voor en 181 tegen uitstel. Het debat en de stemming worden waarschijnlijk geagendeerd voor de plenaire vergadering van juli of mogelijk september.

Lees verder >>>

Twee grootste fracties in EP blokkeren controle op hun bonnetjes

De twee grootste fracties van het Europees Parlement hebben een deal gesloten om strengere controle te voorkomen over de manier waarop de leden hun maandelijkse vergoeding á €4.320,- voor kantoorkosten spenderen.

Volgens een intern document opgesteld door de S&D-groep en dat in handen kwam van Politico zijn de centrumlinkse Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) overeengekomen om door middel van een amendement een deel van een voorstel te laten schrappen dat als doel heeft om door een “adequaat systeem van verificatie” hun onkosten beter te laten controleren.

Door dit amendement zal in plaats daarvan een wijziging, ondersteund door deze beide partijen, pleiten voor “grotere transparantie” en “meer precieze regels” over hoe de maandelijkse vergoeding voor algemene uitgaven van de parlementsleden wordt besteed, waarmee de strengere controle uit de oorspronkelijke tekst vervalt.

Het document laat zien dat er onder de S&D-leden veel bezorgdheid is over de politieke en publieke druk over de kwestie van de transparantie. De maandelijkse vergoeding voor om kantoorkosten te dekken (variërend van briefpapier tot IT-diensten) wordt rechtstreeks overgemaakt naar bankrekeningen van de meeste parlementsleden. Terwijl het Parlement vereist dat de leden alle ontvangstbewijzen en bonnetjes bewaren, is de controle hierop ontoereikend.

“Indien we tegen deze transparantiemaatregelen stemmen, zal de S&D-groep alleen staan en de media zal met de vinger naar ons wijzen” staat er in het document. “Dat is de reden waarom we nu denken dat het in ons belang is om te stemmen in vóór de transparantiewijzigingen.”

Sommige leden van het EP hebben Politico verteld (delen van) de uitkering te hebben besteed op een manier die volgens de regels van het Parlement niet is toegestaan.

De wijziging zal door de vergadering woensdag worden goedgekeurd.

“We moeten heel voorzichtig zijn met dit onderwerp – in de politiek en in de media,” staat in het S&D-document, en het waarschuwt dat uiterst links en conservatieve groepen in het Parlement mogelijk zullen aandringen op een hoofdelijke stemming m.b.t. de amendementen, hetgeen duidelijk zal maken welke partijen dit amendement steunen.

Lees verder op Politico >>>

Update:

Duitse europarlementariër stapt alweer op

De enige Europarlementariër van de Duitse partij Die PARTEI (De PARTIJ), die dit jaar voor het eerst in het Europees Parlement is gekozen, wil na een maand al opstappen. “Ik zal me 4 weken lang intens op mijn aftreden voorbereiden”, aldus Martin Sonneborn, voormalig hoofdredacteur van het satirische tijdschrift Titanic.

Die PARTEI, opgericht als parodie op de ‘echte’ politiek, neemt sinds 2005 deel aan Duitse verkiezingen en zet zich in voor onder meer verplichte quota van luie medewerkers in bedrijven, een doorslaggevende rol van bier in de politiek en de afschaffing van de zomertijd.

Sonneborn wil met zijn aftreden het startschot geven voor een ‘rotatiebeleid’. “We zullen proberen maandelijks af te treden om 60 partijleden door het EU-parlement te sluizen. Dat betekent dat elk van die leden eens voor 33.000 euro per maand Brussel kan bekijken, dan aftreedt en nog eens 6 maanden wachtgeld krijgt”, aldus de kersverse europarlementariër volgens de krant Bild. “We melken de EU uit zoals een klein Zuid-Europees land.” Hij vindt er niets vreemds aan: “Ik geloof niet eens dat wij de geksten zijn in het Europaparlement.”

Bron: Europese Verkiezingen
Beluister ook dit fragment van Radio 1

EU kan zijn parlement beter kwijt dan rijk zijn

Als zij niet bestond, zou de EU morgen uitgevonden moeten worden. Maar zonder parlement, graag.

Europagezinden voeren het Europees Parlement steevast aan als bewijs voor het democratisch gehalte van de Unie. In feite voegt het daar echter niets aan toe, maar maakt het de democratische controle moeilijker. Het laat de politieke verantwoordelijkheden verdwijnen in een dichte procedurele mist en het vertraagt de besluitvorming. Daarnaast is het een bron van publieke ergernis door berichten over afwezigheid, gesjouw met archiefkasten tussen Brussel en Straatsburg, verspilling, declaratiegedrag en te hoge beloningen. De Europese Unie zou heel goed zonder het parlement verder kunnen gaan met de besluitvormingsstructuur die er voor 1979 was. Die zou aan kiezers en nationale parlementen helderheid verschaffen én de mogelijkheid om de verantwoordelijken aan te spreken.

In de eerste twintig jaar van de Europese Gemeenschap was er geen gekozen parlement. De ontwerpers hadden het niet nodig of nuttig gevonden. Er waren en zijn immers al soevereine nationale parlementen die hun regeringen controleren op wat ze in Brussel afspreken en kunnen wegsturen als ze dat niet goed doen. In de Europese hoofdstad is het de taak van de Europese Commissie om voorstellen te doen en van de Raad van ministers om die al of niet aan te nemen. Dat laatste gebeurt alleen als de ministers dat in eigen land kunnen uitleggen. De kiezers en parlementen weten wie ze moeten aanspreken, onder welke samenwerkingsdruk diegene heeft gehandeld en wat het resultaat daarvan was. Een heldere beslissingslijn die recht doet aan de bestaande democratieën in de lidstaten.

Die lijn bestaat nog steeds, alleen is hij niet meer helder, omdat aan de besluitvormingsstructuur in 1979 een gekozen Europees Parlement is toegevoegd. Dat zou de betrokkenheid van de burgers vergroten, maar is nooit meer geworden dan een vijfde wiel aan de wagen. Er kunnen nu eenmaal geen twee soevereine machten tegelijk bestaan.

Lees deze column van Martijn de Groot verder op de Volkskrant