Washington heeft laatste woord over transparantie in de EU

In 2010 sloot de Europese Unie (EU) een akkoord met de Verenigde Staten (VS) over de uitwisseling van financiële informatie met het oog op terrorismebestrijding. Dit TFTP-akkoord (Terrorist Finance Tracking Program), wordt ook wel ‘SWIFT-akkoord’ genoemd, omdat het de in België gevestigde banktransferfirma SWIFT is die over de gegevens beschikt. Wanneer de VS vragen om financiële gegevens van een EU-ingezetene, moet de Europese politiedienst Europol nagaan of de vraag binnen het TFTP-kader valt en geeft dan opdracht aan SWIFT om de gevraagde informatie door te spelen.

Wordt het recht op privacy gewaarborgd? Daarover waakt alleen een interne dienst van Europol zelf, de joint-supervisory body (JSB). Maar zowel de JSB als de Europese Commissie zeggen zelf dat de meeste gegevens gaan over personen die geen enkele band hebben met het terrorisme. Er worden hele bestanden met gegevens doorgegeven, omdat Europol niet de middelen zou hebben om er het gevraagde uit te halen [1]. Alsof dit nog niet volstaat, bleek uit door Snowden naar buiten gebrachte ‘Wikileaks‘-documenten dat de de Amerikaanse NSA (National Security Agency) op eigen houtje ging snuffelen in de SWIFT-databanken.

Dit ging zelfs een aantal Europarlementsleden te ver, en de Europese Commissie werd verzocht het samenwerkingsakkoord TFTP met de Amerikanen op te schorten, wat de Commissie weigerde. Ondertussen werd ook duidelijk dat de concrete handelwijze van Europol berust op een geheim akkoord tussen de Europese Commissie en de VS, vastgelegd in een werkdocument met ‘technische modaliteiten’ opgesteld door Europol’s JSB. Toen de Nederlandse europarlementariër Sophie In’t Veld (D66) dit document opvroeg, werd het geweigerd. Reden ? Het bevat voor de Amerikanen gevoelige informatie, en deze stellen daarom hun veto op het inkijken van het document. De Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly ging er zich nu mee bemoeien, maar inzage werd ook haar geweigerd (april 2014).

Lees verder op Ander Europa