Ommezwaai: nieuw kabinet doet tóch mee met EU-OM

Nederland draait 180 graden en doet toch mee aan het Europees Openbaar Ministerie. VVD, CDA en ChristenUnie, die eerder om principiële redenen (soevereiniteitsverlies) deelname aan het EU-OM blokkeerden, staken hun verzet om de pro-Europese coalitiepartner D66 ter wille te zijn.

Het Nederlandse parlement (Tweede en Eerste Kamer) was tot voor kort mordicus tegen het EU-OM. Een ruime meerderheid in beide Kamers zag dit nieuwe Europese agentschap als een inbreuk op de nationale soevereiniteit. Ook vreesden parlementariërs dat het EU-OM – dat vanaf 2020 operationeel moet zijn – geleidelijk haar takenpakket zou uitbreiden. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie stelde inderdaad onlangs voor het Europese OM ook in te zetten voor terreurbestrijding. Uitbreiding van het takenpakket vergt de instemming van alle deelnemende landen.

In verschillende moties sprak de Tweede Kamer zich uit tegen deelname. Mede daarom moesten de andere lidstaten hun toevlucht zoeken tot de ‘kopgroep-methode’ waarbij alleen lidstaten die dat willen meedoen.

Kabinet steunt Europees Openbaar Ministerie

Het kabinet steunt een voorstel voor een Europees Openbaar Ministerie (EOM). Eerder sprak de Tweede Kamer zich uit tegen het plan daarvoor van de Europese Commissie. De Kamer tekende via een ‘gele kaart’ in 2013 bezwaar aan en andere parlementen sloten zich daarbij aan. Ze vonden dat justitiezaken beter op nationaal niveau kunnen worden geregeld.

Brussel wil met het EOM de jacht opvoeren op criminelen die fraude plegen met Europees geld. Minister Van der Steur schrijft nu aan de Tweede Kamer dat een overgrote meerderheid van de lidstaten voor de oprichting van een Europees OM is en dat het eigenlijk wel vaststaat dat het er komt.

Lees verder op de NOS

Overdracht van bevoegdheden gaat op alle fronten gewoon door

Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2016 onder de naam ‘no time for business as usual’.

De titel klopt wel en niet: de plannen van de Commissie grijpen nog een stuk verder in op het sociaaleconomische beleid van de lidstaten dan we gewend waren. Maar het rupsje-nooit-genoeg karakter van Brussel is wel gewoon ‘business as usual’. Wat ook hetzelfde als altijd is gebleven: de overdracht van bevoegdheden gaat geruisloos, terwijl een serieus maatschappelijk debat erover hard nodig zou zijn.

In een eerdere campagne spraken we als SP van ‘de klauwen van Europa’. Daarmee bedoelden we dat niet langer de Tweede Kamer maar de Europese Commissie het laatste woord zou hebben over de Nederlandse begroting. In het nieuwe werkprogramma breidt de Commissie haar macht alweer verder uit: onder meer over de concurrentiekracht van de economieën, over het nationale investeringsbeleid, en over het sociale beleid. Iedereen schijnt dat normaal te vinden of vindt het zelfs mooi, omdat de Commissie het presenteert alsof zij afscheid genomen heeft van de scherpste kantjes van het begrotingsfetisjisme. In de praktijk zet zij haar neoliberale beleid echter gewoon voort.

Een paar voorbeelden.

Lees verder op weekklog van Dennis de Jong

Wordt online vakantiekiekje met Eiffeltoren strafbaar?

Wie tijdens zijn vakantie graag foto’s maakt van openbare monumenten als de Eiffeltoren, reuzenrad London Eye of de Sagrada Familia in Barcelona, kan die binnenkort misschien niet meer zomaar op internet zetten. Het Europees parlement stemt op 9 juli over een wet die het auteursrecht voor de hele Europese Unie moet regelen, en die nieuwe wet is een stuk strenger dan de Nederlandse.

De Nederlandse Auteurswet uit 1912 zegt dat er auteursrecht rust op kunstwerken in de openbare ruimte – denk aan het beeld van Zadkine in Rotterdam, of aan het Rijksmuseum in Amsterdam – maar bevat ook een artikel dat het fotograferen ervan toestaat. Als de nieuwe wet door het Europees parlement komt, dan vervalt onze eigen wet en gelden voortaan de Brusselse regels.

Die nieuwe wet bevat een bepaling die het wat moeilijker gaat maken om een foto van de Eiffeltoren of voor de Erasmusbrug zomaar te delen.

Ook in Duitsland, waar de regels vergelijkbaar zijn met die uit Nederland, maakt men zich zorgen, schrijft de Frankfurter Allgemeine vandaag in een artikel.

“Nog drie weken om het panoramarecht in Europa te redden”, kopte een artikel van Wikipedia’s online krant The Signpost vorige week al.

Bron: NOS

Een epistel over vier nieuwe Unies waarin het woord democratie niet voorkomt

Terwijl in het ene kamertje de Grieken worden gefolterd, wordt in het andere kamertje feestelijk het nieuwe vergezicht voor de eurozone gepresenteerd. In het dolhuis dat Brussel heet is alles mogelijk. ‘De voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie’ heet het. En het stippelt het pad uit dat naar de enige, ware, onvolprezen, almachtige, onbevlekt ontvangen Unie voert. In 2025.

‘Voltooiing’: het suggereert dat er een soort einde van de geschiedenis is, als de Europese vijandschap van twee wereldoorlogen definitief is omgesmeed in een alomvattende Europese Unie. En geeft daarmee blijk van een bijna religieuze, eschatologische heilsverwachting van de zijde van de auteurs ervan. Naast Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Mario Draghi en Martin Schulz, onze eigen Jeroen Dijsselbloem. Dan de preambule waarin de wordingsgeschiedenis van het document wordt toegelicht. Vooral de uitkomst van veel en eindeloos Brussels gepalaver tussen President Schulz, President Tusk, President Juncker en President Draghi, bijgestaan door Voorzitter Dijsselbloem. Oftewel, Brusselse groupthink. En dan deze zin: ‘Het bevat de neerslag van uitvoerige besprekingen met de lidstaten en het maatschappelijk middenveld.’ Klinkt mooi democratisch, maar zonder data over welk middenveld, wie, wanneer, denk je als burger toch eerst en vooral aan Deutsche Bank, Monsanto, Shell en Volkswagen.

De preambule eindigt met de zin dat de euro ‘een middel is om alle burgers een beter en rechtvaardiger leven te bieden, de Unie voor te bereiden op wereldwijde toekomstige uitdagingen en om elk van de lidstaten in staat te stellen te gedijen’. Geloven ze het zelf?

En datzelfde geldt voor de eerste echte zin van het epistel: ‘De euro is een succesvolle en stabiele munt… Hij heeft de leden van de EMU prijs-stabiliteit verschaft en hen beschermd tegen externe instabiliteit.’ Weer: echt!?

Vervolgens geven de auteurs schoorvoetend toe dat niet alles pais en vree is in de eurozone en er dus werk aan de winkel is: ‘Het is nu de hoogste tijd om de funderingen te versterken en de EMU te maken tot wat ermee werd beoogd [volgt opsomming van mooie dingen]. Om dit doel te bereiken, zullen we verdere stappen moeten nemen om de EMU te voltooien.’

Lees de column van Ewald Engelen in de Groene van deze week of via Blendle >>>

Geen geld naar Franse werklozen

Een veel strakker Europees economisch beleid, één spaargarantie en later ook één schatkist én een Europese minister van Financiën. Terwijl Griekenland nog bungelt, de recordwerkloosheid niet is opgelost en de Britten dreigen met een Brexit, maakt Brussel een reuzensprong naar meer Europa.

Geen wonder dat Nederland meteen de hakken ferm in het zand zet. “Het mag niet zo zijn dat wij in Nederland gaan betalen voor de Franse WW,” aldus premier Rutte dinsdagavond laat in de Kamer. Het geruchtmakende voorstellenpakket, dan nog geen 48 uur oud, komt van Commissievoorzitter Juncker, Europees president Tusk, Bankpresident Draghi en eurogroepvoorzitter Dijsselbloem. Omdat later ook Parlementsvoorzitter Schulz nog in het eliteclubje binnendrong, gaat hun werkstuk door het leven als het 5- of 4,5-presidentenrapport. Schulz is dan de halve president.

De pijn zit in de vergezichten. Die leveren nieuwe instituties op en zouden ertoe leiden dat Brussel via de nu al bestaande landenspecifieke aanbevelingen wel heel veel te zeggen krijgt over onze woningmarkt en onze zorg, pensioenen en sociale beleid. In de eerste fase (1 juli 2015 tot midden 2017) is dat vooral door bestaande regels beter toe te passen, maar ook al door de instelling van een (nu alleen nog adviserende) Begrotingsraad. Daar zit de angst van de Kamer, want zo’n Begrotingsraad begint adviserend, maar eindigt met dictaten. Brussel is vaker een fuik geweest waar de lidstaten met open ogen in zwemmen.

Lees het hele verhaal in het AD van 25 juni 2015.

Hieronder het debat ter voorbereiding van de Europese top die vrijdag begint en onder andere zal gaan over bovenstaande, immigratie en TTIP.

Plan Juncker: Niet minder, maar méér Europa!

Maandag 22 juni presenteerde Commissievoorzitter Juncker zijn Plan: ‘De voltooïng van Europa’s Economische en Monetaire Unie. Juncker presenteerde dit plan mede namens vier andere Europese ‘presidenten’: ECB-baas Draghi, EU-voorzitter Tusk, Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem en EP-voorzitter Schulz.

Frans Timmermans kan wel naar huis, want het plan is geen pleidooi voor minder ‘Europa’, maar juist voor méér. En dat, terwijl Timmermans is aangesteld om mede namens de Nederlandse regering vooral te zorgen voor minder Europa. Althans, dat beweerde onze minister-president. A zeggen in Den Haag en B doen in Brussel, het klinkt bekend in de oren.

Wie kijkt naar de inhoudsopgave van het plan weet meteen hoe laat het is: 1. Een hechte en rechtvaardige economische en monetaire unie; 2. Naar een economische unie – convergentie, welvaart en sociale cohesie; 3. Naar een financiële unie – geïntegreerde financiën voor een geïntegreerde economie; 4. Naar een begrotingsunie – een geïntegreerd kader voor gezond en geïntegreerd begrotingsbeleid; 5. Democratische verantwoording, legitimiteit en institutionele versterking.

Om met dat laatste te beginnen: met een perfect gevoel voor bad timing presenteren vijf ongekozen ambtenaren een rapport dat ondubbelzinnig pleit voor verdere soevereiniteitsoverdracht naar Brussel.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow the Money >>>

Euro = soevereiniteit inleveren

Het is onvermijdelijk dat de eurolanden meer soevereiniteit opgeven om de stabiliteit van de eurozone te garanderen. De eurocrisis leert dat vrijwillige afspraken alsook Europese regels niet voldoende zijn om nieuwe drama’s als in Griekenland te voorkomen. Dat schrijven de ‘vijf presidenten’ van Europa – voorzitter Juncker van de Europese Commissie, EU-president Tusk, ECB-baas Draghi, Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem, Europees Parlementsvoorzitter Schulz – in een gezamenlijk rapport dat maandag wordt gepresenteerd.

Verdergaande integratie van de eurolanden wordt als het aan de ‘presidenten’ ligt echter uitgesmeerd over de nodige jaren. Voor de korte termijn (tot medio 2017) stellen ze bescheiden stappen voor als de oprichting van een Europese Budgettaire Raad die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over het nationale begrotingsbeleid. Daarnaast moet er striktere afspraken komen die de concurrentiekracht van de nationale economieën (loonontwikkelingen koppelen aan productiviteitsstijging) versterken.

Het rapport over de ‘voltooiing’ van de economische en monetaire unie, volgt op eerdere blauwdrukken van de vorige Commissievoorzitter Barroso en van voormalig EU-president Van Rompuy. Die gingen aanzienlijk verder met hun aanbevelingen. Het rapport van de vijf presidenten heeft alle kenmerken van een moeizaam compromis en is eveneens interessant om wat er niet in staat.

De vijf presidenten benadrukken dat de eurozone meer moet doen dan ‘overleven’. Het moet lonend zijn voor burgers, bedrijven en lidstaten de euro te hebben, waarvoor ze immers hun monetaire beleid hebben afgestaan aan de ECB. ‘We zijn vastbesloten de monetaire unie te versterken’, zegt Dijsselbloem.

Het rapport analyseert de tekortkomingen van de eurozone (wel een gedeelde munt, weinig middelen om eurolanden in het gareel te houden), alsook het crisisherstel dat afgelopen jaren plaatsvond. ‘Het is nu de hoogste tijd de funderingen te versterken’, aldus de presidenten. Anders verscheuren de grote verschillen tussen de landen uiteindelijk het europroject.

Lees verder op de Volkskrant >>>