En de ondermijning van natiestaten gaat maar door…

En onze eigen Nederlandse instellingen werken daar hard aan mee. Niet alleen uw Raad van State (lees daarover binnenkort in ons Manifest) maar ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), lezen wij op Recht.nl.

Permanent hof voor geschillen internationale investeringen beter dan ad hoc arbitragetribunalen. Het stelsel van beslechting van geschillen tussen staten en investeerders via internationale arbitrage (ISDS) vertoont tekortkomingen.

Tekortkomingen? Die internationale arbitragetribunalen zouden er uberhaupt helemaal niet moeten zijn. Wij hebben een staat met onze eigen rechterlijke macht die wetten uitvoert die de burgers in dit land met elkaar bepalen. Als je er niet op vertrouwt dat onze wetten en rechters ieders belangen goed afwegen, dan investeer je je geld hier maar niet. Waarom zouden investeerders aparte rechtsspraak moeten hebben? Maar Nederlandse instellingen gaan er modieus en kritiekloos van uit dat voor geld altijd de weg vrij gemaakt moet worden, dat voor u niets belangrijker is dan economie en geld, ook uw burgerrechten niet. De vraag is: wie zijn zij dat zij dat voor u kunnen bepalen? Is u ooit iets gevraagd?

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) pleit daarom voor een permanent internationaal investeringshof dat vanuit een rechtsstatelijk perspectief beter geëquipeerd is om te oordelen over geschillen waarin (aanzienlijke) publieke belangen spelen, dan ad hoc arbitragetribunalen.

Dat klinkt mooi, als ‘wie kan hier nu tegen zijn’, maar hiermee wordt de rechtspraak in dit land nog verder en permanent bij ons weggehaald. U, als burger en eigenaar van dit land, kunt geen invloed meer uitoefenen op de wetten op basis waarvan rechters recht spreken. Dus als onze normen, waarden en ideeën in de tijd veranderen kunnen wij dat niet meer tot uitdrukking brengen middels veranderende wetgeving. Wij zijn dan afhankelijk van ongekozen technocraten. Op alle terreinen wordt de macht van de burger steeds meer ingeperkt door hem onder centralistisch bestuur te stellen, onder supranationale wetgeving waarop zij geen invloed uit kan oefenen!

Voor meer huiveringwekkende info:
Advies Internationale investeringsbeslechting: van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof