Elite lokt opstand van kiezers uit

De zelfzuchtige bestuurlijke elite heeft haar morele gezag verspeeld. Dat maakt de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk extra moeilijk.

Waardoor komt het dat de huidige vluchtelingenstroom het welvarende Europa in een diepere crisis stort dan ooit, de lidstaten uit elkaar speelt, xenofobe partijen als kool doet groeien en zelfs ‘Schengen’ ter discussie komt te staan? Dat ook in Nederland de regering in dit dossier vrijwel elk gezag lijkt te ontberen? Het totale aantal asielzoekers is immers nog altijd geringer dan in de jaren negentig.

Wat die jaren negentig van de huidige periode onderscheidt, is echter het toenmalige optimisme. Daarvan is weinig meer over. Voor het eerst bestaat het algemene gevoel dat het met de eigen kinderen materieel slechter zal gaan. Het vormt al jarenlang de constante in elk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau: tweederde van de burgers wil meer bestaanszekerheid, maar verwacht het tegendeel. Die verwachte neergang maakt het moeilijker in te schikken voor nieuwkomers.

Anders dan de ‘flexibiliteit’ propagerende beleidselites hechten veel gewone burgers aan de verzorgingsstaat; de nu vanuit Den Haag opgelegde participatiemaatschappij op basis van de fictie van het zelfredzame individu vormt voor hen, die sterk van die verzorgingsstaat afhankelijk zijn, een bedreiging.

De politieke boodschap van boven, zoals die beneden wordt verstaan, kort samengevat: het gaat straks slechter met u, en dat is goed voor u. Die boodschap wordt daarbij steeds technocratisch-financieel beargumenteerd, zonder oog voor welke andere dimensie ook. Zoals Gabriël van den Brink 28 november in Vonk constateerde: ‘Het vermogen van politici om publiekelijk in te gaan op morele en sociale vragen, ontbreekt totaal.’

Lees verder op de Volkskrant

4 reacties
  1. @Mandana, hoe stel je je het voor om te zeggen dat de overheid incorrect is? Ik dacht dat dit voortdurend het geval is.

  2. Opvallend is dat flexibiliteit bij de politiek steeds uitmondt in inflexibiliteit. De `hervormers` die van alles, behalve hun eigen gedrag, hervormen. En steeds teruggrijpen op informatie van 10 jaar geleden. Ze zijn heel conservatief en in opgesloten in hun eigen denkwereld. Er van uitgaande dat de wereld zich moet aanpassen aan hun denkwereld en niet andersom. Dat leidt tot geweld en repressief drammen.

  3. Artikel gelezen. Blinkt niet uit in tot de kern van de zaak te komen. De elite zou opstand uitlokken. Maar is steeds een paar stappen voor. De privacy inperken gaat sneller, alsmede het recht op vrije beweging (cameratoezicht, overal in openbare ruimte; crowd management,etc.), demonstratierecht.
    De fascistische elite bezigt duidelijk de strategie Probleem->Reactie->Oplossing. Chaos creëren – om zonder veel weerstand – de natte droom van de globalisten te realiseren is middel en doel tegelijk.

  4. Zolang de bevolking al hun leugens gelooft en hun de macht blijft geven om ze uit te buiten dan kunnen ze niet de schuld bij de overheid neer leggen, maar meer bij hun zelf. Het is aan ons om te zeggen dit is incorrect en wij pikken niet dat jullie over onze ruggen rijk worden en macht uitoefenen door telkens wetten aan te passen om jullie maffiapraktijken te rechtvaardigen. Tja helaas de grootste gedeelte van de mensen is in slaap en is ook niet geïnteresseerd.

Comments are closed.